Dreach Plana Gàidhlig 2023-27 / Draft Gaelic Language Plan 2023-27

Closed 6 May 2023

Opened 22 Mar 2023

Results updated 24 Jul 2023

Tapadh leibh airson ur beachdan chur thugainn. Tha sinn air an dreachd Phlana Gàidhlig againn airson 2023-2028 ath-sgrùdadh le barrachd mion-fhiosrachaidh sa phlana gnìomhachaidh gus a dhèanamh nas mionaidiche a thaobh gnìomhan, raointean-ama agus na prìomh oifisean. Thèid ar Plana Gàidhlig ath-sgrùdaichte gu Comataidh Poileasaidh is Seasmhachd na Comhairle air 22 Lùnastal 2023 airson am beachdachadh.

Thank you for your feedback.  We’ve revised our draft Gaelic Language Plan for 2023-2028 to take account of the feedback received, including providing more detail in the implementation plan to make it more specific in terms of actions, timescales and lead service areas. Our revised Gaelic Language Plan will go to the Council’s Policy and Sustainability Committee on 22 August 2023, for their consideration.

Overview

Fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, tha dleastanas reachdail air Comhairle Baile Dhùn Èideann taic a chumail ris a’ Ghàidhlig tro leasachadh Plana Gàidhlig gus dèanamh cinnteach gun lean a’ Ghàidhlig a’ soirbheachadh. Is e seo an treas plana aig a’ Chomhairle, a’ mìneachadh na h-ath ìre de dh’obair gus a’ Ghàidhlig adhartachadh agus a h-ionnsachadh agus a cleachdadh ann an Dùn Èideann a mheudachadh.

Tha an dreachd plana a’ toirt cunntas air adhartas gu ruige seo, na prìomhachasan a thathar a’ moladh airson nan ceithir bliadhna a tha romhainn, agus dreachd plana buileachaidh, a’ mìneachadh ghnìomhan a thathar a’ moladh gus na h-àrd-amasan airson an ath phlana seo a lìbhrigeadh.

Bu chaomh leinn do bheachdan fhaighinn air na prìomhachasan agus na gnìomhan a tha sinn air a mholadh.

Bidh a’ cho-chomhairle a’ ruith còmhla ri conaltradh eile le prìomh bhuidhnean luchd-ùidh.

Thèid ath-sgrùdadh a dhèanamh air a’ Phlana Ghàidhlig an dèidh ur beachdan fhaighinn agus thèid beachdachadh air aig a’ Chomataidh Poileasaidh is Seasmhachd, 28 Cèitean.

Thoiribh dhuinn ur beachdan - Freagraibh ceistean a’ cho-chomhairleachaidh ann an Gàidhlig

Fosgailte 22 Màrt 2023 - Dùnadh 6 Cèitean 2023

Toilichte Eadar-theangachadh

Gheibhear cuideachd an ceisteachan agus an dreachd plana ann an cànan no cruth eile. Cuir fios chun Seirbheis Eadar-mhìneachaidh is Eadar-theangachaidh (ITS) air its@edinburgh.gov.uk agus thoir seachad àireamhan iomraidh:

 • 23-8426 airson a' cheisteachain gus ur beachdan a thoirt dhuinn
 • 23-8412 airson an Dreach Plana Gàidhlig 2023-27

Overview

Under the Gaelic Language (Scotland) Act 2005, the City of Edinburgh Council has a statutory obligation to support Gaelic through the development of a Gaelic Language Plan to help ensure that Gaelic continues to thrive. This is the Council’s third plan, setting out the next phase of work to promote Gaelic and increase its learning and use in Edinburgh.

The draft plan describes progress to date, the priorities proposed for the next four years, and a draft implementation plan, setting out proposed actions to deliver the ambitions for this next plan.

We would like your views on the priorities and actions we have proposed.

The consultation will run alongside other engagement with key stakeholder groups. 

The Gaelic Language Plan will be revised to take account of your feedback and will be considered by Policy and Sustainability Committee on 28 May.

Give us your views - Respond to the consultation in English

You can also get the questionnaire and draft plan in a different language or format. Please contact Interpretation and Translation Service (ITS) on its@edinburgh.gov.uk and quote reference numbers:

 • 23-8411 for the questionnaire to give us your views
 • 23-8412 for the Draft Gaelic Language Plan 2023-27

Areas

 • All Edinburgh

Audiences

 • Homeless People
 • People with long term conditions
 • People with disabilities
 • Minority Ethnic groups
 • Carers
 • Jobseekers
 • Low income households
 • Older people
 • Businesses
 • Children & Young People
 • Civil and public servants
 • Elected Members
 • Lesbian, gay, bisexual people, Transgender people (LGBT)
 • Men
 • Parents/carers
 • Professionals
 • Residents
 • Road users
 • Students
 • Teaching/Educational staff
 • Visitors
 • Voluntary sector/volunteers
 • Women
 • Taxi Licence holders
 • Amenity groups
 • Architects/designers
 • Built heritage groups
 • Community councils
 • Developers/investors
 • Development management statutory consultees
 • Development planning key agencies
 • Education institutions
 • External councils
 • Housing associations
 • Landowners
 • Libraries
 • Natural heritage/open space
 • Neighbourhood partnerships
 • Planning consultants
 • Professional bodies
 • Scottish Government departments
 • Services/utilities
 • Transport groups
 • Young people
 • Licence holders
 • Employees

Interests

 • All interests
 • Policies, plans and strategies
 • Jobs and training
 • Jobs and training for young people
 • Volunteer
 • Arts and culture
 • Archives and local history
 • Libraries
 • Adult and community learning & development
 • Nurseries and childcare
 • Parental engagement
 • Schools
 • Youth clubs and participation