Dreach Plana Gàidhlig 2023-27

Closed 6 May 2023

Opened 22 Mar 2023

Overview

Fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, tha dleastanas reachdail air Comhairle Baile Dhùn Èideann taic a chumail ris a’ Ghàidhlig tro leasachadh Plana Gàidhlig gus dèanamh cinnteach gun lean a’ Ghàidhlig a’ soirbheachadh. Is e seo an treas plana aig a’ Chomhairle, a’ mìneachadh na h-ath ìre de dh’obair gus a’ Ghàidhlig adhartachadh agus a h-ionnsachadh agus a cleachdadh ann an Dùn Èideann a mheudachadh.

Tha an dreachd plana a’ toirt cunntas air adhartas gu ruige seo, na prìomhachasan a thathar a’ moladh airson nan ceithir bliadhna a tha romhainn, agus dreachd plana buileachaidh, a’ mìneachadh ghnìomhan a thathar a’ moladh gus na h-àrd-amasan airson an ath phlana seo a lìbhrigeadh.

Bu chaomh leinn do bheachdan fhaighinn air na prìomhachasan agus na gnìomhan a tha sinn air a mholadh.

Bidh a’ cho-chomhairle a’ ruith còmhla ri conaltradh eile le prìomh bhuidhnean luchd-ùidh.

Thèid ath-sgrùdadh a dhèanamh air a’ Phlana Ghàidhlig an dèidh ur beachdan fhaighinn agus thèid beachdachadh air aig a’ Chomataidh Poileasaidh is Seasmhachd, 28 Cèitean.

Fosgailte 22 Màrt 2023 - Dùnadh 6 Cèitean 2023

Toilichte Eadar-theangachadh

Gheibhear cuideachd an ceisteachan agus an dreachd plana ann an cànan no cruth eile. Cuir fios chun Seirbheis Eadar-mhìneachaidh is Eadar-theangachaidh (ITS) air its@edinburgh.gov.uk agus thoir seachad àireamhan iomraidh:

 • 23-8426 airson a' cheisteachain gus ur beachdan a thoirt dhuinn
 • 23-8412 airson an Dreach Plana Gàidhlig 2023-27

Areas

 • All Edinburgh

Audiences

 • Anyone from any background

Interests

 • Policies, plans and strategies
 • Jobs and training
 • Jobs and training for young people
 • Volunteer
 • Arts and culture
 • Archives and local history
 • Libraries
 • Adult and community learning & development
 • Nurseries and childcare
 • Parental engagement
 • Schools
 • Youth clubs and participation